Umre

Umre ile Alakalı Ayet ve Hadisler

umre-ile-alakali-ayet-ve-hadisler

AYETLER ;

“Şüphesiz ki Safa ile Merve, Allah’ın kullarına ibadet yeri olarak bildirdiği mekânlardandır. Hac veya Umre maksadıyle Kâbe’ye gelenlerin, bu iki mekân arasında ibadet maksadıyla sa’y yapmalarında bolca sevap vardır. Çünkü Allah, yalnızca kendisi için ve takva ile yapılan amellerin karşılığını veren ve her şeyi bilendir.” (Bakara 158)

“Haccı da Umreyi de vecibelerini tamamıyle yerine getirerek Allah için yapınız” (Bakara 196)

“Bütün insanların Allah’a ibadet etmeleri için yeryüzünde kurulan ilk mabet, âlemlere hidayet, rahmet ve sevap kaynağı olan Mekke’deki Kâbe’dir.” (Âl-i İmran 96)

“Orada (Mekke’de) Allah’ın (c.c) varlığını ve kudretini bildiren Beytullah’ın İbrahim tarafından bina edildiğini gösteren İbrahim’in makamı gibi deliller vardır. Kim oraya girerse güvenliğe ve huzura kavuşur. Ona bir yol bulabilenlerin (imkânı olanların) Beytullah’ı Hac ve ziyaret etmeleri, Allah tarafından üzerlerine farz kılınmıştır. Kim Haccı inkâr ederek küfre girerse,
şüphesiz ki Allah âlemlerden ganidir.” (Âl-i İmran 97)

 

HADİSLER ;

Enes b. Mâlik (r.a)’ten rivayete göre şöyle demiştir:
“Nebî (s.a.s) dört defa umre yapmıştır. Veda haccı ile birlikte olan dışında diğerleri Zi’lka’de ayında yapılmıştır. Bunlar: Hudeybiye umresi, ertesi yıl yapılan umre, Huneyn ganimetlerinin bölüştürüldüğü zaman Cirâne’den yapılan umre ve Veda haccı sırasında yapılan umre” (Buhârî, Meğâzî, 35; Müslim, Hac, 217, 220; Ebû Dâvud Menâsik, 79; Ahmed b. Hanbel, I, 246, 321, II, 39, III, 134).

Hz. Ömer [r.a.]’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurdu:

Hac ve umreyi peş peşe yapınız. Bu ikisi, körüğün; demir, altın ve gümüşün pasını yok ettigi gibi, fakirliği ve günahları yok eder. Mebrur haccın sevabı ancak cennettir. Güneş, gününü ihramlı ve telbiye ile geçiren mü’min kişinin günahlarıyla batar ve böylece o kişi günahsız kalır.” (Tirmizî, “Hac”, 2; Nesâî, “Hac”, 6; İbn Mâce, “Menâsik”, 3)

Ebu Hureyre’nin (r.a.) rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurdu:
“Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan (küçük) günahlar için kefarettir. Kabul olan bir hac ise, onun Cennetten başka bir karşılığı yoktur” buyurmuştur. (Buhârî, “Umre”, 1; Müslim, “Hac”, 437. Ayrıca bk. Tirmizî, “Hac”, 88; Nesâî, “Menâsik”, 3, 5, 77; İbni Mâce, “Menâsik”, 3.)

Hz. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz şöyle buyurdu:
“Ramazan ayında yapılan umre bir Hacca dektir” buyurmuşlardır.
“Telbiye getiren kişiye müjde ve-rilir Tekbir getiren kişiye de müjde verilir.” Ashab-ıKiram’a sordular: “Ya Resulallah bu müjde Cennet midir?” Resulullah “Evet.” dedi. (Taberanî)

Ebû Hüreyre (r.a.) ‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:
“Hac ve Umre yapanlar Allah’ın misafirleridir. O’ndan birşey isterlerse, onlara cevap verir. Af isterlerse, onları affeder. “ (İbn Mâce, “Menâsik”, 5).

Yorum Yap

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler

To Top